April 2019 
1
Monday
2
Tuesday
3
Wednesday
4
Thursday
7:30 pm
5
Friday
5:00 pm
8:00 pm
6
Saturday
4:00 pm
7
Sunday
8
Monday
9
Tuesday
10
Wednesday
7:00 pm
11
Thursday
7:30 pm
12
Friday
13
Saturday
4:00 pm
4:00 pm
8:00 pm
14
Sunday
15
Monday
16
Tuesday
17
Wednesday
7:00 pm
18
Thursday
7:30 pm
19
Friday
20
Saturday
21
Sunday
22
Monday
23
Tuesday
24
Wednesday
7:00 pm
25
Thursday
7:00 pm
7:30 pm
26
Friday
6:00 pm
6:00 pm
27
Saturday
4:00 pm
9:00 pm
28
Sunday
2:00 pm
29
Monday
30
Tuesday